Kunst Behoud Groningen wil werk van kunstenaars die in Groningen hebben gewerkt of nog werken, bijeenbrengen, conserveren, zo nodig restaureren, exposeren en erover publiceren. De stichting wil dit werk behouden en het voor iedereen toegankelijk maken. De stichting heeft al verschillende exposities georganiseerd, zie daarvoor de rubrieken Exposities en Collectie, elders op deze site. In de rubriek Publicaties vindt u een overzicht van onze uitgaven.

Vanwege de ideële doelstelling van Kunst Behoud Groningen is de stichting aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN-nummer 806187955.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Ans van Genderen, lid
  • Albertiene Hadders, voorzitter
  • Hans van Koningsbrugge, penningmeester
  • Frédérique van der Palm, lid
  • Marcel Stoeten, secretaris

ruim 30 jaar Kunst Behoud Groningen

Toen op 13 september 1990 Jan Casper Wechgelaer en Cornelis Hofsteenge een afspraak hadden met notaris Kornelis Roelf Dijkhuizen om de Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen, sinds 2022 Kunst Behoud Groningen, op te richten konden zij niet voorzien dat hun stichting 30 jaar later tot een gevestigde Groninger instelling zou zijn uitgegroeid. De activiteiten van de stichting bestaan uit het bijeenbrengen, conserveren, documenteren en exposeren van en publiceren over alle vormen van beeldende kunst gerelateerd aan Noord Nederland en aan Groningen in het bijzonder. Aan werk geen gebrek, maar het hiervoor beschikbare kapitaal ad 1000 gulden was ontoereikend om deze activiteiten serieus aan te pakken. Het was dan ook de bedoeling om het werkkapitaal met sponsorgelden, subsidies, donaties, legaten en schenkingen aan te vullen.

De belangrijkste voorwaarde om de stichting te laten functioneren was het vinden van een bestuur dat bereid en in staat is om een deel van zijn tijd aan het realiseren van voornoemde activiteiten te besteden en dat is met ups en downs gelukt. Spoedig na de oprichting werd een begin gemaakt met het uitgeven van een serie monografieën onder redactie van prof. dr. Han J.W. Drijvers, onder wiens leiding in de periode 1993 t/m 1998 6 uitgaven verschenen. De auteurs hiervan kwamen voor een deel uit eigen kring, terwijl de productie werd gefinancierd door het bedrijfsleven, enkele Groninger Culturele Fondsen en een aantal particulieren.

Op initiatief van de gemeente Groningen werd in 1999 besloten om ter vergroting van de onderlinge samenwerking van een aantal Groninger Culturele Stichtingen een gezamenlijk depot op te richten. Dit initiatief vloeide voort uit het voornemen van de gemeente Groningen vastgelegd in de cultuurnota uit 1999 ‘De kunst van Groningen’, waarin o.m. wordt vermeld dat ‘een verbetering van de profilering van de Groninger particuliere collecties de komende jaren ook tot de prioriteiten van het cultuurbeleid behoort’. In tegenstelling tot de andere culturele stichtingen heeft de stichting dit initiatief vanaf het begin onderschreven, waardoor het de beschikking kreeg over een depotruimte in het Natuurmuseum. De inrichting daarvan kwam voor rekening van de stichting, die erin slaagde om de hiervoor benodigde financiering ad 80.000 gulden rond te krijgen.

Eind 2000 verscheen bij een expositie van werk van Groninger schilders in de Fraeylemaborg de uitgave ‘Lokaal Palet, Groningen gezien door zijn schilders’. Anders dan de vorige uitgaven verscheen dit boek in full color, waardoor de productiekosten en daarmee het risico aanzienlijk werden vergroot, maar dat tevens aan sponsoren de mogelijkheid gaf om deze fraaie uitgave als relatiegeschenk te gebruiken. Dat is op ruime schaal gebeurd, waardoor de oplage in korte tijd was uitverkocht en de exploitatie van deze uitgave met een positief saldo kon worden afgesloten.

Een vergelijkbaar succes werd de uitgave in full color over Jannes de Vries, geschreven door Francis van Dijk. Dit boek verscheen eind 2004 ter gelegenheid van een expositie van zijn werk in Pictura die meer dan 5000 bezoekers heeft getrokken. Deze expositie werd geopend door zijn oud-leerling Henk van Os, als gevolg waarvan deze opening het karakter kreeg van een reünie van oud-leerlingen van het Praedinius Gymnasium. De Groninger kunsthandel sloot bij deze expositie aan door werk van Jannes de Vries te koop aan te bieden.

In september 2007 ontving de stichting een brief van de gemeente Groningen waarin ons met ingang van het daarop volgende jaar het gebruik van het depot in het Natuurmuseum werd opgezegd. Deze beslissing vloeide voort uit de voorgenomen verkoop van het betrokken pand en was in strijd met eerder gedane toezeggingen. Ons protest hiertegen zou echter op den duur geen stand houden, omdat de stichting slechts gebruiker en geen huurder van het depot was. Na een intensieve zoektocht naar een nieuwe depotruimte kwamen wij in 2010 in contact met de Gerrit van Houten Stichting die bereid was ons depotruimte beschikbaar te stellen wanneer wij op termijn met deze stichting zouden samengaan, een oplossing die wij met beide handen hebben aangegrepen.

Het jaar 2008 stond in het teken van een omvangrijke schenking van circa 300 werken van de Groninger verzamelaar Derk Stubbe. Deze bevlogen liefhebber van de Groninger geschiedenis, kunst en cultuur had tijdens zijn leven een indrukwekkende verzameling van vooral twintigste-eeuwse schilderijen en grafisch werk verbonden met Groningen opgebouwd. Dank zij hem is het bezit van de stichting zowel kwantitatief als kwalitatief zo uitgebreid dat wij hieruit meer dan 10 exposities hebben kunnen samenstellen. In ditzelfde jaar ontvingen wij van het bestuur van de voormalige Jan ten Have Stichting circa 100 werken van de naamgever van deze stichting, alsmede een schenking in geld. Ook uit deze verzameling konden wij een fraaie expositie samenstellen, die te zien is geweest in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Reeds vóór 2000 had de stichting regelmatig contact met Alida de Wit, dochter van Cornelis Pieter de Wit, die in het begin van de 20e eeuw docent was aan Academie Minerva. Na haar dood in 2011 heeft deze circa 40 olieverven van haar vader aan de stichting geschonken, alsmede een substantieel legaat. Dank zij haar en de legaten die de stichting van Derk Stubbe en van de Jan ten Have Stichting mocht ontvangen hebben wij de financiële armslag gekregen om — met hulp van een externe kracht — een lang gekoesterde wens in vervulling te doen gaan: het registreren, fotograferen en in een computerbestand onderbrengen van onze collectie. Deze Sisyphus arbeid is in 2014 begonnen en zal naar verwachting in 2016 worden voltooid.

De doelstelling van de stichting is niet alleen het verzamelen van werken, maar ook het exposeren daarvan. Voor de realisatie van dit laatste doel werken wij o.m. samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen, waarin zowel exposities van onze werken worden gehouden, als waaraan ook werken worden uitgeleend ter verfraaiing van de werkkamers van de medewerk(st)ers. De kosten hiervan zijn minimaal en beperken zich voor de exposant als regel tot een bijdrage in de kosten van vervoer en van herstel als die voor de voorgenomen activiteit noodzakelijk is.