vastgesteld op 14 mei 2013 en laatstelijk herzien op 18 oktober 2017.

ANBI: RSIN 806187955

1 Doelstelling

Kunst Behoud Groningen heeft ten doel

De geschiedenis van de beeldende kunst in Groningen tussen 1850 en heden in kaart te brengen, het verzamelen van werk van kunstenaars uit die periode en het voor het publiek toegankelijk maken van deze verworvenheden.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen, conserveren, documenteren, exposeren van, en publiceren over, alle vormen van beeldende kunst uit Groningen en omstreken, een en ander in de ruimste zin van het woord.

2 Ontwikkeling

Bijeenbrengen

De stichting verzamelt werken door het aanvaarden van schenkingen - of een selectie daaruit - van kunstenaars, die in de stad of provincie Groningen hebben gewoond of gewerkt

Conserveren

Tot in 2010 beschikte de stichting over een depot in het voormalig Natuurmuseum in Groningen. Nadien is de stichting gehuisvest in het gebouw van de Gerrit van Houten stichting te Groningen.

Documenteren

De Stichting verzamelt documentatie die tot inzicht in het werk en de persoonlijkheid van de betrokken kunstenaars kan leiden.

In de afgelopen jaren is een digitaal registratiesysteem ontwikkeld waarin vrijwel alle werken op naam van de maker zijn opgenomen, voorzien van titel, technische beschrijving, afbeelding en locatiecode. Dit digitaal te raadplegen systeem is inmiddels uitgegroeid tot een zeer praktisch hulpmiddel bij de samenstelling van exposities. Als deze registratie is voltooid is het de bedoeling om dit systeem voor derden toegankelijk te maken, waardoor onze collectie kan worden ontsloten voor kunsthistorisch onderzoek en publicaties die daaruit kunnen voortvloeien.

Exposeren

In de afgelopen jaren is een groot aantal exposities georganiseerd. Een overzicht daarvan is te vinden op de site www.kunstbehoudgroningen.nl. in de rubriek ‘Exposities’.

In overleg is het mogelijk om een thematische expositie samen te stellen.

Bij wijze van uitzondering heeft de stichting een plastiek van Jan van der Zee permanent in bruikleen gegeven aan het Medisch Centrum Lewenborg, te Groningen.

Meer uitleencollecties zijn in voorbereiding.

Publiceren

In de loop der jaren heeft de stichting een tiental uitgaven doen verschijnen. Incidenteel verleent zij medewerking aan uitgaven van derden.

Op www.kunstbehoudgroningen.nl zijn in de rubriek ‘Publicaties’ korte beschrijvingen opgenomen van uitgaven verzorgd door de SBBKG. In ‘Biografieën’ kunt u meer lezen over een aantal kunstenaars.

3 Middelen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

  1. het stichtingskapitaal;
  2. sponsorgelden, subsidies en donaties
  3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
  4. andere baten.

4 Beheer van het vermogen

Het kapitaal van de stichting staat op rekeningen bij de ING.

Het beheer van de middelen wordt verzorgd door de penningmeester, met dien verstande dat deze voor betalingen groter dan € 1000 toestemming van het bestuur behoeft. Deze toestemming moet blijken uit de notulen van een bestuursvergadering.

Het bestuur heeft bedragen gereserveerd om de kosten te dragen van:

  • IT-voorzieningen voor de administratieve verwerking van documentatie en registratie van werken
  • voorbereiding collecties, zoals inlijsten, passe-partouts e.d.
  • onderhoud en restauratie van werken
  • kosten van exposities
  • technisch onderhoud en actualisering van de site www.kunstbehoudgroningen.nl

5 Bestemming van het vermogen bij opheffing

Het bestuur verbindt zich om in geval van eventuele opheffing van de stichting en na betaling van eventuele schulden het vermogen van de SBBKG over te dragen aan de Gerrit van Houten Stichting te Groningen, met dien verstande dat het bestuur van de Gerrit van Houten Stichting zich daarna zal inspannen om de SBBKG collectie in stand te houden en dat hiertoe primair het meegegeven vermogen zal worden aangewend.

6 Rapportage door het Bestuur

Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit over zijn activiteiten met een financiële verantwoording. Dit jaarverslag is bestemd voor donateurs en andere belangstellenden en is te raadplegen op de site www.kunstbehoudgroningen.nl.

7 Werkzaamheden

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de voltooiing van het registratiesysteem. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de versterking en uitbreiding van de relaties met organisaties en bedrijven waarin de werken van de SBBKG kunnen worden geëxposeerd. Het bestuur kan zich daarbij laten bijstaan door adviseurs en aan te stellen commissieleden.

8 Bezoldiging

Het bestuur, adviseurs, leden van de commissies en in principe ook auteurs van uitgaven of bijdragen aan onze site, ontvangen voor hun werk voor en/of namens de stichting geen beloning. Het bestuur kan zich echter wel verbinden declaraties van gemaakte kosten te vergoeden op basis van vooraf opgestelde begrotingen.

9 Onderhoud van het beleidsplan

Het bestuur zal dit beleidsplan elk jaar waar nodig actualiseren en opnieuw vaststellen.

Paragraaf 5 blijft daarbij ongewijzigd.